2013_04_21 mushroom hunting, sarah, charlie - scarysharkface